Loonbelasting

Toets vrije ruimte WKR eenmalig en reken jaarlijks af
Werkgevers hoeven maar één keer per jaar vast te stellen wat hun verschuldigde belasting in  het kader van de WKR is. De eventueel verschuldigde belasting wordt afgedragen in het eerste aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar. De jaarlijkse afrekenmogelijkheid is optioneel. Een werkgever kan ervoor kiezen om de loonbelasting al eerder in gedeelten af te dragen. Een werkgever doet er wel verstandig aan om gedurende het jaar de vinger aan de pols te houden en de verschillende vergoedingen en verstrekkingen goed in kaart te brengen en houden.

Schaf (tijdig) een elektrische auto met 4% bijtelling aan
De bijtelling in de LB voor elektrische auto’s blijft tot en met 2020 4%. Deze auto’s zijn dan ook volledig vrijgesteld in de BPM en de motorrijtuigenbelasting. Wel wordt vanaf 2019 het verlaagde bijtellingspercentage voor de auto’s die elektrisch rijden op batterij beperkt tot het deel van de catalogusprijs tot € 50.000,-. Het deel wat boven de € 50.000,- valt, is vanaf 2019 gekoppeld aan een bijtellingspercentage van 22%. Voor voertuigen die elektrisch rijden op waterstof, geldt deze beperking niet.

Laatste kans voor premiekorting jonge werknemers
Werkgevers kunnen een premiekorting van maximaal € 3.500,- op jaarbasis ontvangen als zij in 2014 of 2015 een jongere van 18 tot 27 jaar in dienst nemen. De werknemer moet dan wel recht hebben gehad op een WW- of bijstandsuitkering voordat hij in dienst kwam en een arbeidsovereenkomst hebben voor minimaal 32 uur per week met een duur van minimaal zes maanden. De duur van de premiekorting is maximaal twee jaar, dus uiterlijk tot en met 31 december 2017.

Gebruik VAR tot vervanging modelovereenkomst in 2016
Opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) worden in de loop van 2016 beiden verantwoordelijk voor de kwalificatie van hun arbeidsrelatie. Dan verdwijnt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) en treedt de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) in werking, waarschijnlijk per 1 april 2016. Tot die tijd blijft de VAR 2014 of 2015 geldig, zolang het werk hetzelfde blijft en wordt uitgevoerd onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden.

Werkbonus in 2016 pas vanaf 62 jaar
Vanaf 2016 mogen werkgevers de werkbonus pas toepassen als de werknemer op 31 december 2015 62 jaar of ouder was. In 2015 was dat nog vanaf 61 jaar en daarvoor vanaf 60 jaar. De werkbonus wordt gefaseerd afgeschaft door de leeftijdsgrens elk jaar met een jaar te verhogen. Vanaf 2018 verdwijnt de werkbonus helemaal.

Let op bij marge bij vaststellen gebruikelijk loon DGA
Het is aan te raden om jaarlijks te toetsen of het gebruikelijk loon van de DGA (2015: € 44.000) naar beneden kan worden bijgesteld. De Belastingdienst kan uiteraard ook vinden dat het gebruikelijk loon hoger moet zijn dan € 44.000,-. De toegestane marge ten opzichte van de meest vergelijkbare dienstbetrekking (i.p.v. een soortgelijke dienstbetrekking die tot 2015 gold) bedraagt 25% (i.p.v. de tot 2015 geldende 30%). Het loon van de DGA moet in 2015 en 2016 dus op minimaal 75% van het hogere gebruikelijk loon worden gesteld.

Inkomstenbelasting

Beslis nog in 2015 voor een andere auto met een laag bijtellingspercentage
In 2017 volgen waarschijnlijk grote hervormingen ten aanzien van de bijtelling van de auto van de zaak of van de eigen onderneming. Door nog dit jaar een nieuwe auto te kopen of leasen, kan een aanzienlijk fiscaal voordeel worden behaald. Wie nog in 2015 een auto least of koopt, geniet nog vijf jaar lang van de voordeligere bijtellingstarieven. De auto moet echter wel voor 31 december 2015 op naam gesteld worden.

Laatste kans om via RDA winst te verlagen met R&D kosten
Met ingang van 1 januari 2016 wordt de Research & Development Aftrek (RDA) samengevoegd met de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk. De RDA wordt tot en met 2015 verrekend met de winst terwijl de nieuwe afdrachtvermindering met ingang van 2016 wordt verrekend met de loonheffing. Het kan gunstig uitpakken om bepaalde kosten nog in 2015 te maken of juist uit te stellen tot 2016. Let hierbij op dat er geen RDA wordt toegestaan voor zover de gemaakte kosten boven de kosten die zijn vermeld op de afgegeven beschikking, uitkomen. Deze tip geldt ook voor de vennootschapsbelasting.

Let op met energiebesparende investeringen
De energie-investeringsaftrek is in 2016 58% terwijl deze in 2015 ‘slechts 41,5%’ is. Het kan dus voordelig zijn om investeringen uit te stellen tot 2016.

Controleer of herinvestering nodig is voor veiligstellen HIR
Belastingheffing op boekwinst van een verkocht bedrijfsmiddel is onder voorwaarden uit te stellen door de verkoopwinst te reserveren in een herinvesteringsreserve (HIR). Op de balansdatum moet dan wel een voornemen tot herinvesteren bestaan. De herinvestering moet plaatsvinden binnen drie jaar na het jaar waarin de HIR is gevormd, anders valt deze vrij in de winst. Een HIR die in 2012 is gevormd moet dus uiterlijk op 31 december 2015 zijn benut voor een nieuw bedrijfsmiddel.

Voorkom belastingrente door een voorlopige aanslag aan te vragen
Wie verwacht (meer) belasting te moeten betalen over 2015, kan verzoeken om een voorlopige aanslag op te leggen of een verzoek doen om de voorlopige aanslag te herzien. Is zo’n verzoek ingediend voor 1 mei 2016, dan is namelijk geen belastingrente verschuldigd als de (nadere) voorlopige aanslag conform het verzoek wordt opgelegd. Deze tip geldt ook voor de vennootschapsbelasting.

Vennootschapsbelasting

Houd rekening met afschaffing pensioenopbouw bij eigen BV
Voor het opbouwen van pensioen in eigen beheer moet een DGA minimaal 10% van de aandelen met stemrecht in een BV bezitten. De staatssecretaris is voornemens het pensioen in eigen beheer (in de loonbelastingsfeer) af te schaffen en te vervangen door een andere regeling voor de oude dag. Op welke termijn dit gaat gebeuren is nog niet duidelijk.

Ga na of fiscale eenheid (nog steeds) voordelig is
Een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting kan voordelig zijn omdat winsten en verliezen van gevoegde vennootschappen direct met elkaar kunnen worden verrekend. Als het gewenst is dat de fiscale eenheid per 1 januari 2016 ingaat moet het verzoek voor 1 april 2016 worden gedaan. Als de fiscale eenheid per 1 januari 2016 moet worden verbroken, moet het verzoek daartoe uiterlijk 31 december 2015 zijn ingediend.

Schenk- en erfbelasting

Kijk kritisch naar een schenking onder schuldigerkenning
Als het niet gewenst is dat de schenker de beschikkingsmacht over de liquide middelen verliest, kan worden geschonken op papier door in een notariële schenkingsakte op te nemen dat het bedrag wordt schuldig erkend. Bij een schenking onder schulderkenning is de schenker verplicht jaarlijks 6% rente te vergoeden aan de ontvanger.  Deze rente moet daadwerkelijk worden betaald en mag niet worden bijgeschreven op de hoofdsom.

Maak gebruik van de ruimere schenkingsvrijstelling
De eenmalige hoge vrijstelling in de schenkbelasting voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar, die verband houdt met de eigen woning wordt vanaf 2017 verruimd. Het bedrag wordt verhoogd van € 53.016 (2016) naar € 100.000 (2017). Deze schenking kan maar één keer worden gebruikt. Vanaf 2017 vervalt ook de beperking dat de schenking moet worden gedaan van een ouder aan een kind waardoor ook buiten de gezinssituatie gebruik kan worden gemaakt van de vrijstelling. De begunstigde moet echter nog wel tussen de 18 en 40 jaar zijn. De vrijstelling hoeft niet in één keer te worden benut, maar mag over drie achtereenvolgende jaren worden verspreid. Een eerdere schenking voor de eigen woning in 2015 of 2016 komt in mindering op de vanaf 2017 geldende verruimde vrijstelling. Het heeft dus niet altijd zin voor ouders om te wachten met een schenking voor de eigen woning tot 2017. Uitstel tot dat jaar kan ook te laat zijn als de beoogde begiftigde dan inmiddels 40 jaar oud is.

Doe tijdig aangifte bij schenkingen boven de vrijstelling
Als in 2015 meer is geschonken dan de vrijstelling(en), moet voor 1 maart 2016 aangifte schenkbelasting worden gedaan. Is gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstellingen, dan moet dat in de aangifte schenkbelasting of in de vorm van een brief worden aangegeven. De Belastingdienst moet immers weten of, en zo ja, voor welk bedrag de schenkingsvrijstelling is benut.

Omzetbelasting

Houd rekening met een lagere grens voor kwartaalopgaaf ICP
Vanaf 2016 moeten ondernemers die in een kwartaal voor meer dan € 50.000 aan goederen leveren aan ondernemers in andere EU-landen (intracommunautaire prestaties) voortaan maandelijks een opgaaf ICP indienen. In 2015 geldt nog een grens van € 100.000 per kwartaal.

Vraag tijdig in andere EU-lidstaten betaalde BTW terug
Ondernemers die BTW hebben betaald in andere EU-lidstaten, kunnen deze door middel van een elektronisch verzoek bij de Nederlandse Belastingdienst terugvragen. Hiervoor geldt een termijn van negen maanden. De betaalde btw over 2015 kan dus tot en met 30 september 2016 worden teruggevraagd.

Voor meer eindejaarstips kunt u hier verder lezen.