Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) gebruikt u de auto van de zaak waarschijnlijk ook voor privédoeleinden. Dat heeft gevolgen voor de btw indien uw BV ook voor de btw als ondernemer wordt beschouwd. Hoe zit dat?

Btw op autokosten aftrekbaar. 
In beginsel kan alle btw op de autokosten als voorheffing op de btw-aangifte van uw BV in aftrek worden gebracht.
Omdat u daardoor echter in een voordeligere positie komt dan een privépersoon/niet-ondernemer, die immers geen btw kan verrekenen, moet er voor de btw een correctie komen. Een gedeelte van de btw wordt dan toegerekend aan uw privékilometers en moet gecorrigeerd worden in de btw-aangifte over het laatste tijdvak van het kalenderjaar.
Als u geen eigen bijdrage voor het privégebruik van de auto betaalt, wordt de btw-correctie berekend aan de hand van een sluitende kilometeradministratie naar verhouding tussen de zakelijke en de privékilometers.

Correctie van 2,7%
Veel ondernemers kiezen er echter voor om die kilometeradministratie achterwege te laten en gebruik te maken van de forfaitaire regeling. De te corrigeren btw bedraagt dan op jaarbasis 2,7% van de cataloguswaarde van de auto (incl. btw en bpm).
Bij auto’s ouder dan vijf jaar, dan wel auto’s die zijn aangeschaft zonder recht op aftrek van btw, bedraagt het percentage 1,5%.

Woon-werkverkeer privé
Voor de btw wordt (in tegenstelling tot de eventuele bijtelling voor het privégebruik in de inkomstenbelasting) het woon-werkverkeer gezien als privégebruik. Woon-werkverkeer zijn de ritten tussen uw woonadres en het adres waar u de werkzaamheden verricht.
Dus zelfs al zou u met een kilometeradministratie kunnen aantonen dat u buiten dat woon-werkverkeer geen enkele privékilometer met die auto heeft gereden, dan moet u jaarlijks toch een correctie op de btw voor privégebruik maken.

Veel DGA’s zijn in dienst bij hun holding-BV en staan daar op de loonlijst. Ze verrichten hun werkzaamheden dan voor die holding-BV, die hen echter, vaak op basis van een managementvergoeding, ‘uitleent’ aan de werk-BV. Voor de btw-correctie voor het privégebruik van de auto kan dan een voordeel worden behaald. Daarvoor is wel vereist dat de holding-BV ingeschreven staat op het woonadres van de DGA en de werk-BV elders, namelijk op het feitelijke adres waar de onderneming wordt uitgeoefend. In die situatie wordt namelijk algemeen aangenomen dat de dagelijkse rit naar het vestigingsadres van de werk-BV geen woon-werkverkeer voor de btw is. Met andere woorden: die ritten zijn dan voor de btw zakelijk. De holding-BV is dan voor het privégebruik van de auto geen btw verschuldigd over dat woon-werkverkeer. Voorwaarde is dan wel dat de arbeidsovereenkomst van de DGA ofwel geen werkadres vermeldt, danwel het adres van de holding-BV.