Het besluit is per 1 juli 2019 in werking getreden en vervangt de drie eerdere rulingbesluiten van 3 juni 2014. De eisen om een ruling te verkrijgen worden strenger, en alle rulingverzoeken zullen geanonimiseerd worden gepubliceerd.

Wat betekent dit voor u?

Wanneer u vanaf 1 juli 2019 een ruling met een internationaal karakter wilt sluiten met de Belastingdienst, moet u er rekening mee houden dat daar vanaf dat moment strengere eisen aan worden gesteld dan voorheen. Ook moet u er rekening mee houden dat van elke ruling met een internationaal karakter een geanonimiseerde samenvatting wordt gepubliceerd; dit geldt ook voor rulingverzoeken die uiteindelijk niet tot een ruling leiden.

Hoe komt een ruling tot stand?

De bevoegde inspecteur voert het vooroverleg en is de eerste behandelaar van het vooroverleg voor de verkrijging van zekerheid vooraf in de vorm van een ruling met een internationaal karakter.
Voor een aantal onderwerpen is het Behandelteam IFZ de eerste behandelaar.

Tot deze onderwerpen behoren bijvoorbeeld:

  • de toepassing van de deelnemingsvrijstelling op buitenlandse deelnemingen;
  • de kwalificatie van (hybride) rechtsvormen of (hybride) financieringen;
  • de vraag of al dan niet sprake is van een vaste inrichting;
  • de allocatie van vermogensbestanddelen aan een vaste inrichting;
  • de toepassing van de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting;
  • de toepassing van een in een belastingverdrag opgenomen antimisbruikbepaling;
  • het sluiten van een Advanced Pricing Agreement (APA).

Met ingang van 1 juli 2019 is een nieuw college binnen de Belastingdienst ingesteld, het College Internationale Fiscale Zaken (College IFZ). Het College IFZ is verantwoordelijk voor de centrale coördinatie van het vooroverleg, en moet de eenheid van beleid en uitvoering waarborgen.