Een aantal weken geleden hebben we u geïnformeerd over het feit dat de UWV overzichten opstuurt van de werknemers die ziek zijn geweest. We willen u er graag nog een keer op attenderen dat het van groot belang is dat u deze overzichten goed controleert.

Vanaf deze maand ontvangen inhoudingsplichtigen van het UWV een overzicht van alle werknemers met een tijdelijk dienstverband die in 2012 tijdens of binnen 28 dagen na het einde van de dienstbetrekking bij de inhoudingsplichtige ziek zijn geworden en aan deze worden toegerekend. Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat inhoudingsplichtigen in bijna de helft van de gevallen worden geconfronteerd met onterechte ziekteclaims. Een onjuiste toerekening kost inhoudingsplichtigen dus onnodig geld. Op de toegerekende uitkeringen wordt bovendien nog een correctiefactor toegepast. De premiestijging is dus groter dan de uitkering die ten onrechte aan de werkgever wordt toegerekend. Voor 2014 is de verwachte correctiefactor ongeveer 1,5.

Controle
Het is dan ook van groot belang dat de werkgever de overzichten die hij van het UWV ontvangt, op juistheid controleert:

·         Heeft de werkgever de werknemer in 2012 zelf ziek gemeld bij het UWV?

·         Valt de werknemer onder een uitzondering, zoals de no-riskpolis?

​Zo nee, dan zijn de werknemers mogelijk ten onrechte aan de werkgever toegerekend en kan de werkgever de toekenningsbeslissingen van deze werknemers bij het UWV opvragen. Let op: dit dient uiterlijk vier weken na ontvangst van het overzicht plaats te vinden. De werkgever dient deze beslissingen van het UWV te beoordelen en hiertegen bezwaar te maken wanneer de toerekening onterecht is.

Wijzigingen Ziektewet
Een en ander is het gevolg van wijzigingen in de Ziektewet die per 1 januari van dit jaar in werking zijn getreden. Door deze wijzigingen worden de uitkeringskosten voor vangnetters vanaf 1 januari 2014 verlegd van het UWV naar de werkgever. Vangnetters zijn werknemers die na het einde van het dienstverband de Ziektewet instromen met uitzondering van werknemers met een uitkering wegens zwangerschaps- of bevallingsverlof, zwangerschapsgerelateerde ziekte, orgaandonatie of no-riskpolis. Het gaat hierbij om de uitkeringskosten van de Ziektewet en de WGA. Door het verleggen van deze verantwoordelijkheid verwacht de wetgever dat de re-integratie van de vangnetters succesvoller zal verlopen.

Wanneer u hulp nodig heeft bij het controleren van het overzicht, onze loonafdeling assisteert u graag!

Zie hier de link naar het vorige artikel: https://sedl.nl/nieuws/controleer-uwv-gegevens-ziektewet/