Op 2 februari heeft de eerste kamer het wetsvoorstel deregulering beoordeling arbeidsrelatie aangenomen. Dit wetsvoorstel gaat in op 1 mei 2016 en behelst de afschaffing van de verklaring arbeidsrelatie (var). Dit is van belang voor een ieder die met dit document richting opdrachtgevers kon aantonen dat hij ondernemer was en dus geen werknemer.

Tijdens de parlementaire behandeling heeft de staatssecretaris aangekondigd dat per 1 mei 2016 eveneens de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen en toezichthouders komt te vervallen. Op basis van deze fictie worden commissarissen en toezichthouders in een loondienstverband tot het lichaam geacht waar zij hun toezichthoudende taak vervullen.

Dit betekent dat vanaf 1 mei de belastingheffing over de beloning van de commissaris of toezichthouder niet meer via de loonbelasting verloopt, maar via de inkomstenbelasting. Wilt u dit niet, dan kunt u in overleg met de Belastingdienst kiezen voor onverkorte toepassing van het regime van de loonbelasting, de opting-in regel.

Voor de omzetbelasting moet getoetst worden of sprake is van het zelfstandig verrichten van economische prestaties. Voor 1 januari 2013 werd bij het vervullen van minder dan 4 commissariaten op basis van beleid aangenomen dat geen sprake was van ondernemerschap. Dit beleid is komen te vervallen. Sinds 1 januari 2013 zal snel sprake zijn van ondernemerschap voor de omzetbelasting. Dat betekent dat de commissaris omzetbelasting op factuur in rekening moet brengen en ook overigens aan de verplichtingen uit de Wet op de omzetbelasting moet voldoen. Afhankelijk van de hoogte van de vergoedingen kan in voorkomend geval gebruik gemaakt worden van de kleine ondernemersregeling en mogelijk zelfs ontheffing van administratieve verplichtingen.