De coronacrisis duurt voort en menig ondernemer ondervindt hiervan de gevolgen. Lees hier de belangrijkste aandachtspunten voor de btw.

Btw en oninbare vorderingen

Indien u het factuurstelsel toepast, dan bent u de btw over de verkoop of de verrichte prestatie verschuldigd in het tijdvak waarin de factuur is uitgereikt. De btw is uiterlijk verschuldigd op het moment waarop de factuur uitgereikt had moeten worden. Namelijk de 15e  dag van de maand volgend op de maand waarin de prestatie is verricht.

Wat als de afnemer niet betaalt?
Als uw afnemer niet betaalt, kunt u de eerder aan de Belastingdienst afgedragen btw terugvragen bij de Belastingdienst. Dit kan op het moment dat de vordering een jaar nadat deze opeisbaar is geworden nog niet is betaald. Vraag de btw terug in het tijdvak waarin de eenjaarstermijn is verstreken. Dit doet u door deze in de reguliere btw-aangifte bij vraag 1a/1b als negatieve omzet en negatief btw-bedrag mee te nemen. Een afzonderlijk verzoek om btw-teruggaaf is niet (meer) nodig. Als eerder duidelijk is dat de afnemer uw factuur niet zal betalen, dan kan de btw eerder teruggevraagd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een faillissement van de afnemer.

De afnemer betaalt later 
Als een afnemer op een later moment alsnog de factuur of een deel daarvan betaalt, moet u de btw daarover opnieuw (deels) afdragen aan de Belastingdienst. Na kwijtschelding van een vordering is er juridisch gezien geen sprake meer van een vordering. Zo kan de btw op een kwijtgescholden vordering niet als de btw op een oninbare vordering teruggevraagd worden.

Btw en facturatiestop

Om uw afnemers tegemoet te komen, kunt u besluiten om de facturering uit te stellen. Een facturatiestop leidt niet tot opschorting van de verrichte prestatie, zodat u de btw verschuldigd blijft op het moment waarop de factuur door u uitgereikt had moeten worden. Dat wil zeggen: uiterlijk de 15e  dag van de maand volgend op de maand waarin de prestatie is verricht.
Als u de btw niet tijdig betaalt, kunt u hiervoor een naheffingsaanslag met boetes en rente opgelegd krijgen.

Btw en uitstel van betaling

Als alternatief voor een facturatiestop kunt u ervoor kiezen om uw afnemer uitstel van betaling te verlenen. Dit leidt niet tot opschorting van een prestatie indien u het factuurstelsel toepast. De btw blijft verschuldigd op het moment dat de betreffende (verkoop)factuur uitgereikt is of uitgereikt had moeten worden.

Tip
Betaal de btw steeds tijdig, ook als er uitstel van betaling is verleend. Dit voorkomt een btw-naheffingsaanslag en boetes en renten. Omdat u de gefactureerde btw wel meteen moet afdragen, kan het een oplossing zijn om de afnemer uitstel van betaling te verlenen voor het factuurbedrag exclusief btw, zodat de btw wel betaald wordt. Uw afnemer kan deze btw als voorbelasting in aftrek brengen als hij recht op btw-aftrek heeft.

Heeft u vragen of kunt u wel wat hulp gebruiken? Neem dan contact op met een van onze collega’s.