De Kamer van Koophandel gebruikt voor het deponeren van jaarrekeningen Standard Business Reporting (SBR), een exclusieve inlevermethode. Dit betekent dat financieel intermediairs vanaf boekjaar 2016 jaarrekeningen alleen nog met Standard Business Reporting kunnen deponeren en niet meer op papier of via e-mail. Rechtspersonen zoals bv’s, nv’s, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen zijn wettelijk verplicht elk boekjaar een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. De jaarrekeningen worden gepubliceerd in het Handelsregister en zijn daar voor iedereen opvraagbaar.

John Sloof van de Kamer van Koophandel: ‘Vooralsnog kunt u op meerdere manieren een jaarrekening deponeren, maar dit gaat veranderen. Vanaf boekjaar 2016 wordt het voor financieel intermediairs verplicht om hiervoor SBR te gebruiken. Deze werkwijze biedt veel voordelen voor financieel dienstverleners, maar brengt ook de nodige aanpassingen aan procedures en systemen met zich mee. Wij raden u dan ook aan nog in 2014 te starten met de voorbereidingen van de overgang naar SBR.’

Wat is SBR?
SBR (Standard Business Reporting) is de nationale standaard voor digitale uitwisseling van financiële rapportages. Ondernemingen leveren gegevens uit hun financiële administratie. Niet alleen aan de Kamer van Koophandel (jaarrekening), maar ook aan bijvoorbeeld de Belastingdienst en het CBS. SBR zorgt ervoor dat deze gegevens digitaal kunnen worden ingeleverd; het hoeft of mag dan niet meer op papier. Om digitale uitwisseling voor alle ondernemingen mogelijk te maken is het belangrijk dat er goede, sluitende afspraken zijn over de wijze waarop deze gegevens worden uitgewisseld. SBR zorgt voor deze standaard.

Waarom is er SBR?
SBR stoelt op vijf belangrijke pijlers die met elkaar samenhangen en elkaar versterken:

  • Uniformiteit. Door (financiële) begrippen eenduidig te formuleren, hanteert iedere partij dezelfde definitie. Standaarden zorgen ervoor dat gegevens op dezelfde manier worden verzonden en gemakkelijker kunnen worden verwerkt in applicaties.
  • Efficiëntie. Door het gebruik van standaarden is het sneller leveren van gegevens mogelijk. Het digitaal laten verlopen van het uitwisselen van gegevens zorgt voor tijdwinst en het voorkomt ook menselijke fouten.
  • Transparantie. Door het eenduidig definiëren van begrippen, worden (financiële) cijfers inzichtelijker en beter vergelijkbaar, bijvoorbeeld voor benchmarking.
  • Veiligheid. Het digitaal inleveren van de gegevens is omgeven met zekerheden omtrent de afzender, de ontvanger en het feitelijk ingeleverd hebben.
  • Kwaliteit. De verschillende standaardiseringsafspraken verhogen de kwaliteit van de informatie zelf, maar ook van het proces van aanleveren en verwerken.

SBR is een toekomst vaste standaard die ook internationaal wordt gebruikt, Sinds 2013 is SBR de enige zogeheten system-to-system inlevermethode voor diverse aangiftes bij de Belastingdienst.

SBR bij de KvK
Sinds enkele jaren is Standard Business Reporting de norm voor het digitaal deponeren van jaarrekeningen van kleine rechtspersonen. SBR wordt per 1 januari 2015 ook de norm voor het digitaal inleveren van jaarrekeningen in de bedrijfsklassen (middel)groot. Er wordt gewerkt aan een wetswijziging waardoor het vanaf boekjaar 2016 verplicht is om via SBR te deponeren.

De voordelen van SBR voor de jaarrekening: 

  • Snellere rechtszekerheid door onmiddellijke bevestiging van deponering.
  • Ontvangst van een extra bevestiging via e-mail inclusief een digitale weergave van de jaarrekening in pdf.
  • Minder handelingen omdat niet meer per post verzonden hoeft te worden.