Het is weer tijd voor de WOZ beschikking 2015. De WOZ beschikking vertelt u wat de getaxeerde waarde is van uw woonhuis met ondergrond en van (agrarische) bedrijfsgebouwen met ondergrond.
Op basis van de getaxeerde waarde worden gemeentelijke heffingen, zoals Onroerende Zaakbelasting (OZB) en waterschapsheffingen vastgesteld. Daarnaast is de WOZ-waarde van de woning van belang bij uw aangifte inkomstenbelasting en kan de WOZ-waarde van de bedrijfsgebouwen uw afschrijvingsmogelijkheden beperken. Ook in de erfbelasitng kan de WOZ-waarde een rol spelen.
Kortom: redenen genoeg om uw WOZ-beschikking kritisch te bekijken.

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken en is een zaak van de gemeente. Binnenkort ontvangt u de WOZ-beschikking 2015 met peildatum 1 januari 2014. De WOZ-waarde 2015 is de geschatte marktwaarde op de peildatum. Taxatie van (agrarische) bedrijfsgebouwen vindt plaats aan de hand van een taxatiewijzer en kengetallen. Op de WOZ-beschikking staat een totaalbedrag vermeld voor de locatie. Bij de gemeente kan gratis, telefonisch of via de website, een taxatieverslag worden opgevraagd. In dit verslag is per onderdeel afzonderlijk de taxatiewaarde weergegeven.

Indien u het niet eens bent met de taxatie dan zult u een goed onderbouwd bezwaarschrift moeten indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is zes weken na dagtekening van de aanslag. Het bezwaarschrift moet worden voorzien van een datum, handtekening en een kopie van de WOZ-beschikking. Als u het bezwaarschrift laat indienen door een deskundige, hebt u recht op een kostenvergoeding (normbedrag), indien het bezwaarschrift tot een correctie van de aanslag leidt.