De Successiewet kent een bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Bij verkrijging van ondernemingsvermogen wegens schenking of vererving geldt een volledige vrijstelling van belasting over de eerste € 1.045.661 (2014) van de waarde van het ondernemingsvermogen en een vrijstelling van 83% over het meerdere. Voor de schenk- en erfbelasting over ondernemingsvermogen die toch betaald moet worden, kan rentedragend uitstel van betaling worden gekregen gedurende 10 jaar. Er hoeft niet in termijnen te worden betaald; het gehele bedrag aan belasting mag desgewenst aan het einde van de tienjaarsperiode worden voldaan.

De afgelopen twee jaren is veel te doen geweest over de vraag of de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet een ongeoorloofd onderscheid maakten tussen ondernemingsvermogen en privévermogen. Als de BOR inderdaad discriminatoir was, zou dat als consequentie hebben dat de vrijstelling ook kon worden toegepast bij verkrijging van privévermogen. De Hoge Raad heeft op 22 november 2013 geoordeeld dat de vrijstelling van schenk- en erfbelasting niet van overeenkomstige toepassing is op privévermogen. Naar aanleiding van deze arresten zijn procedures voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens opgestart.

Vanwege de onzekerheid die bestond vóórdat de Hoge Raad zijn uitspraak deed, hebben we onze klanten geadviseerd om de BOR te benutten nu het nog kan. Dat advies is nog steeds actueel, gelet op de brieven die staatssecretaris Wiebes op 25 april jl. aan de Eerste Kamer en de Tweede Kamer heeft gestuurd (kenmerken APF/2014/301 respectievelijk 302). Daarin gaat hij uitvoerig in op de BOR en deelt hij mee dat hij , ondanks het standpunt van de Hoge Raad, toch wil bezien of de BOR minder riant kan. Een nieuwe vormgeving van de BOR zou kunnen bestaan uit een lager vrijstellingspercentage of uit een betalingsregeling. Als reden noemt hij dat in 70% van de gevallen de te betalen erfbelasting uit de nalatenschap betaald had kunnen worden, zodat in die gevallen een vrijstelling van erfbelasting overbodig is.

De uitlating van de staatssecretaris houdt in feite in dat hij een onderzoek aankondigt naar een minder riante vormgeving van de BOR. Van een wetsvoorstel is nog geen sprake. Toch is het zeer goed mogelijk dat binnenkort de BOR beperkt gaat worden. En dat betekent een goede reden om niet langer te wachten met het uitvoeren van een geplande bedrijfsoverdracht.