De staatssecretaris heeft de Eerste en Tweede Kamer een overzicht toegestuurd met de stand van zaken met betrekking tot diverse moties en toezeggingen. Hieruit blijkt dat de staatssecretaris afziet van indiening van het wetsvoorstel Openbaarheid belastingrechtspraak. Van 14 april tot 26 mei 2011 is het conceptwetsvoorstel op internet ter consultatie aangeboden geweest en het merendeel van de 41 reacties was kritisch. Tegenstanders wezen vooral op de inbreuk op de privacy. Een openbare behandeling zou een drempel opwerpen voor belastingplichtigen om zich tot de rechter te wenden. Daarnaast zijn volgens de staatssecretaris op het terrein van de openbaarheid van de belastingrechtspraak in de praktijk al enkele belangrijke stappen zijn gezet. De rechtspraak heeft het beleid over de publicatie van uitspraken aangepast, waardoor nu ook in uitspraken in fiscale zaken de namen van publiekrechtelijke rechtspersonen niet langer worden geanonimiseerd. Ook spant de Belastingdienst zich volgens de staatssecretaris in om ervoor te zorgen dat belangrijke uitspraken worden gepubliceerd, zodat wordt tegemoetgekomen aan het gevoel dat de Belastingdienst een betere informatiepositie heeft.