Prinsjesdag is weer achter de rug en het Belastingplan voor 2014 is gepresenteerd. We geven u graag een korte samenvatting van de belangrijkste veranderingen.

Loonbelasting
De afdrachtsvermindering onderwijs vervalt. Daarvoor in de plaats zal met ingang van 1 januari 2014 een nieuwe subsidieregeling van kracht worden. De concrete uitwerking van deze subsidieregeling is niet in het wetsvoorstel opgenomen.

De crisisheffing wordt met één jaar verlengd. Vorig jaar was aangekondigd dat de regeling eenmalig was, echter komt de wetgever daar nu weer op terug. Inhoudelijk wijzigt de regeling niet. De werkgevers zijn in 2014 wederom een heffing van 16 procent verschuldigd over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking dat zij in 2013 aan werknemers hebben betaald. Dit geldt alleen voor het loon dat per werknemer boven de 150.000 euro uitkomt.

De eis dat bestaande stamrechten in periodieke termijnen moeten worden uitgekeerd vervalt. Bestaande stamrechten kunnen zonder heffing van revisierente ook ineens worden uitgekeerd. Hierbij maakt het niet uit of de stamrecht wordt ondergebracht bij een stamrecht-bv, bank, beleggingsinstelling of verzekeraar.
Helaas vervalt de stamrechtvrijstelling voor nieuwe situaties wel. De ontslagvergoedingen vallen bij uitbetaling direct en volledig in de heffing van box 1.

Inkomstenbelasting

Het percentage van de Research en Development Aftrek is voor 2014 zes procent hoger vastgesteld.

De willekeurige afschrijving op milieu-bedrijfsmiddelen blijft beperkt tot 75 procent van de investeringskosten. De eerdere voorgestelde verhoging van 100 procent gaat niet door.

De keuzeregeling voor buitenlands belastingplichtigen om mogelijk te opteren voor de behandeling als binnenlands belastingplichtige vervalt per 1 januari 2015. Daarvoor in de plaats komt de zogenoemde ‘kwalificerende buitenlands belastingplichtigen’. Deze ‘kwalificerende buitenlands belastingplichtigen’ hebben recht op dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als binnenlands belastingplichtigen echter worden deze slechts in aanmerking genomen voor zover de belastingplichtigen de aftrekposten niet in hun woonland kunnen effectueren. Alleen inwoners van de EU, Zwitserland of de BES eilanden en van wie 90 procent of meer van hun inkomen in Nederland aan de heffing van inkomstenbelasting of loonbelasting is onderworpen, mogen gebruik maken van de regeling

Er is geen notariële akte meer vereist voor aftrek van een periodieke gift. Een standaard schenkingsovereenkomst volstaat voor de fiscale aftrekbaarheid van periodieke giften aan ANBI’s en verenigingen met minstens 25 leden.

De tariefschijven van de inkomstenbelasting worden vanaf 2015 verlaagd. In 2017 zal het tarief van de eerste schrijf per saldo 0.23 procent lager zijn dan in het huidige tarief.

De algemene heffingskorting zal worden verhoogd naar 2.100 euro. De arbeidskorting zal worden verhoogd naar 2.097 euro. Beide heffingskortingen worden tot en met 2017 geleidelijk verder verhoogd. Daarnaast wordt de algemene heffingskorting vanaf 2014 inkomensafhankelijk afgebouwd, vanaf 2015 tot nihil. De arbeidskorting wordt voor hoge inkomens in drie jaarlijkse stappen verder afgebouwd tot uiteindelijk nihil in 2016.

De schenkvrijstelling voor de eigen woning wordt van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 tijdelijk verhoogd van 51.407 euro tot 100.000 euro. Deze vrijstelling geldt niet alleen als de schenking wordt aangewend voor het kopen of verbouwen van de eigen woning, of het aflossen van een hypotheeklening maar ook voor de aflossing van een restschuld van een verkochte eigen woning. Aan de relatie tussen schenker en verkrijgen en aan de leeftijd van de verkrijger stel de wetgever voor deze periode geen nadere eisen.

Auto

De accijns op diesel gaat omhoog met 3 cent per liter. De accijns op LPG stijgt met 7 cent per liter.

Voor motorrijtuigen die minstens 30 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen geldt sinds 1 januari 2012 een vrijstelling voor motorrijtuigenbelasting (oldtimervrijstelling). Voorgesteld wordt om de oldtimervrijstelling per 1 januari 2014 te beperken tot oldtimers die op 1 januari 2014 40 jaar oud zijn. De oldtimers die op 1 januari 2014  tussen 26 jaar en 40 jaar oud zijn komt een overgangsregeling. De overgangsregeling geldt niet voor oldtimers die op diesel of LPG rijden.

Overige

De belastingrente en invorderingsrente wordt verhoogd. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting wordt op 1 april 2014 minimaal 8 procent. Voor de overige belastingen gaat een minimum van 4 procent gelden. De belastingrente beloopt nu voor alle belastingen 3 procent. Vanaf 1 april 2014 gaat voor de invorderingsrente eveneens een minimumpercentage van 4 gelden. De invorderingsrente beloopt nu 3 procent.

Een belastingplichtige die in een verzoek om een voorlopige aanslag of een verzoek om herziening opzettelijk onjuiste of onvolledige inlichtingen verstrekt, kan voortaan een fiscale boete krijgen.

Een inhoudingsplichtige die opzettelijk dividendbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, overdrachtsbelasting of een andere belasting die op aangifte moet worden afgedragen of voldaan, niet of te laat betaald, begaat voortaan een strafbaar feit.

De toeslagen worden vanaf 2015 in één zogenoemde huishoudentoeslag.