Als u door liquidatie van een BV een verlies lijdt in box 2, dan mag dit verlies verrekend worden met toekomstige winsten in box 2. Als er geen winst meer te verwachten is, zal dit echter lastig worden. Hoe kan dit worden opgelost?

Belastingkorting in box 1
Ingeval u geen ander box 2 inkomen heeft, is dit geen probleem. De wet kent namelijk een belastingkorting, ook wel ‘tax credit’ genoemd. U krijgt voor uw verlies uit ab dan een belastingkorting van 25% in box 1.

Aan deze mogelijkheid zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Zo mag u dus geen ab meer hebben en moet u een verzoek indienen bij de Belastingdienst. De verrekening van de belastingkorting kan pas plaatsvinden in het tweede jaar waarin u geen ab meer heeft.
Na verloop van negen jaar na het ontstaan van het verlies, vervalt uw recht hierop.

Voorbeeld: Stel, u liquideert uw BV met een verkrijgingsprijs van € 80.000. Omdat de BV slecht draaide, krijgt u als aandeelhouder niets meer. U maakt dus een ab-verlies van € 80.000. Op voorwaarde dat u geen ander ab heeft, kunt u hiervoor op termijn in box 1 een belastingkorting krijgen van € 20.000 (25%). Hiermee mag de te betalen inkomstenbelasting in box 1 worden verrekend.