In de media is de laatste tijd veel aandacht voor de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) die per 25 mei 2018 in werking treedt. Iedereen is druk bezig om zich voor te bereiden op de nieuwe privacywetgeving.

Ook voor ons is privacy en de bescherming van uw en onze gegevens van cruciaal belang. In verband daarmee zenden wij u bijgaand een verwerkersovereenkomst waarin we de afspraken die we daarover met elkaar maken, hebben vastgelegd. Dat is nodig omdat wij als `verwerker’ namens u als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ persoonsgegevens verwerken.

In deze verwerkersovereenkomst wordt onder andere vastgelegd welke persoonsgegeven wij voor u verwerken en hoe één en ander daadwerkelijk verwerkt wordt. Daarnaast leggen wij vast hoe de zaken rondom geheimhouding, dataopslag, audits, beveiligingsmaatregelen en aansprakelijkheid geregeld worden. Ook wanneer wij voor deze verwerkingen gebruik maken van de diensten van andere bedrijven (voornamelijk software en hosting).

Wanneer u hierover nog vragen en of opmerkingen heeft dan kunt u altijd contact opnemen met ons via 0317-413281 of per mail compliance@sedl.nl