In persberichten die zijn verschenen naar aanleiding van de gepubliceerde Miljoenennota en het Belastingplan 2017 wordt gemeld dat het voornemen bestaat om de BTW-landbouwregeling met ingang van 1-1-2018 af te schaffen.

In de Miljoenennota 2017 is op pagina 107 van begroting XIII (Economische Zaken enz.) in een kleine tussenzin vermeld dat de BTW-landbouwregeling zal worden afgeschaft per 1-1-2018. Het is dus niet opgenomen in het Belastingplan zelf maar weggestopt in de begroting voor het Ministerie van Economische Zaken.
De motivering die voor de afschaffing wordt gegeven, is de volgende. “Per 1 januari 2018 wordt de BTW-landbouwregeling afgeschaft. Zoals uit het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Agro-, visserij, en voedselketens (TK, 30 991 nr. 25) blijkt draagt deze regeling in mindere mate bij aan de beleidsdoelen van artikel 6 (Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens). “

Weliswaar is deze aanpassing om onduidelijke redenen niet vermeld in het Belastingplan 2017 maar het schijnt hierbij toch om een werkelijk beleidsvoornemen te gaan. Zowel het Register Belastingadviseurs alsook de VLB zijn inmiddels bezig uit te zoeken hoe concreet dit voornemen is. Ook de SGP houdt zich hier intussen mee bezig en houdt de vinger aan de pols. Het is uiteraard belangrijk dat de sector hierover op korte termijn duidelijkheid verkrijgt omdat dit voor de betrokken bedrijven nogal ingrijpende gevolgen kan hebben.
Wanneer de afschaffing namelijk pas in het Belastingplan 2018 wordt aangekondigd, heeft de sector slechts een zeer korte termijn om zich hierop voor te bereiden. Immers, er zal het een en ander moeten worden aangepast in de administratieve processen en ook in de advisering ten aanzien van het tijdstip van investeringen/desinvesteringen za hiermee rekening moeten worden gehouden.
Zodra er meer bekend is informeren wij u hierover.