Met ingang van 2013 zijn er opnieuw fiscale investeringsfaciliteiten beschikbaar gekomen voor het bedrijfsleven. Hier alvast 20 tips en aandachtspunten op diverse belastinggebieden.

1. Gebruik de energie-investeringsaftrek

Investeert een ondernemer in energiezuinige, niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen die voldoen aan de eisen van de Energielijst 2013? Dan bestaat mogelijk recht op de energie-investeringsaftrek (EIA). De Energielijst 2013 bestaat uit 5 categorieën: bedrijfsgebouwen, processen, transportmiddelen, duurzame energie en energieadvies. De EIA bedraagt 41,5 procent over het bedrag aan investeringen in 2013 dat ligt tussen 2.300 euro en 118 miljoen euro.

2. Gebruik de milieu-investeringsaftrek

Investeert een ondernemer in bedrijfsmiddelen die voorkomen op de Milieulijst 2013? Dan bestaat mogelijk recht op de milieu-investeringsaftrek (MIA). De Milieulijst 2013 omvat 9 milieuthema’s: duurzame productiemiddelen, klimaatverandering, luchtverontreiniging, overlast en gezondheid, mobiele werktuigen en transportmiddelen, externe veiligheid en preventieve voorzieningen,

biodiversiteit en natuurlijke omgeving, grondstoffenbesparing en hergebruik, en afvalstromen. De bedrijfsmiddelen zijn gerangschikt naar categorie (I, II of III) op de Milieulijst. De MIA bedraagt voor die bedrijfsmiddelen respectievelijk 36, 27 of 13,5 procent over het bedrag aan investeringen in 2013 dat ligt tussen 2.300 euro en 25 miljoen euro.

3. Gebruik de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Investeert een ondernemer in 2013 voor minder dan 306.931 euro in bedrijfsmiddelen? Dan bestaat mogelijk recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), maar dan moet de investering wel meer dan 2.300 euro bedragen. De KIA is maximaal bij een investeringsbedrag vanaf 55.248 euro tot en met 102.311 euro en bedraagt in die gevallen 15.470 euro.

4. Gebruik de Research & Development Aftrek

Investeert een ondernemer in speur- en ontwikkelingswerk (S&O)? Dan bestaat mogelijk recht op

de Research & Development Aftrek (RDA). Voor 2013 bedraagt de RDA 54 procent van de som van de kosten en uitgaven – anders dan loonkosten – die direct toerekenbaar zijn aan door de ondernemer verricht S&O.

5. Maak gebruik van versneld of vertraagd afschrijven

Investeert een ondernemer in een bedrijfsmiddel van meer dan 450 euro waarop kan worden afgeschreven? Door gebruik te maken van de mogelijkheden voor willekeurige afschrijving kan invloed worden uitgeoefend op de omvang van de fiscale winst in bepaalde jaren. Zowel versneld als vertraagd afschrijven behoort tot de mogelijkheden.

6. Schrijf voortbrengingskosten van immateriële activa ineens af

Heeft een ondernemer uitgaven gedaan voor het voortbrengen van immateriële activa in het eigen bedrijf? Dan kan het aantrekkelijk zijn om deze voortbrengingskosten direct ten laste van de fiscale winst te brengen. Zo kunnen onder omstandigheden de voortbrengingskosten van nieuwe software ineens in aanmerking worden genomen.

7. Maak gebruik van de willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen

Investeert een ondernemer in bedrijfsmiddelen die voorkomen op de Milieulijst 2013? Dan bestaat mogelijk recht op de willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (Vamil). De Vamil ziet op bedrijfsmiddelen waarvan de code in de Milieulijst begint met de letter A, B, C of F. De Vamil is voor de jaren 2011 tot en met 2013 tijdelijk verlaagd van 100 naar 75 procent. De overige 25 procent volgt het reguliere afschrijvingsregime.

8. Mogelijk 50 procent willekeurige afschrijving op investeringen in 2013

Doet een ondernemer in 2013 een bedrijfsinvestering? Dan is het goed om te weten dat de staatssecretaris in een nieuwsbericht van 1 maart 2013 aankondigde hiervoor (waarschijnlijk) een tijdelijke willekeurige afschrijvingsmogelijkheid te willen introduceren. Als de maatregel wordt aangenomen, kunnen bedrijven dit jaar direct 50 procent afschrijven op kwalificerende investeringen. De regeling moet nog naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

9. Profiteer van combinaties van investeringsfaciliteiten

Investeert een ondernemer in een bedrijfsmiddel dat in aanmerking komt voor de EIA, de MIA, de Vamil, de willekeurige afschrijving en/of de RDA? Door de soms ruime reikwijdte van de diverse investeringsfaciliteiten is het mogelijk dat een bedrijfsmiddel kwalificeert voor verschillende regelingen. Sommige kunnen naast elkaar worden toegepast, maar bepaalde combinaties zijn expliciet

uitgesloten.

10. Verlaag de belastbare winst uit onderneming met de speur- en ontwikkelingswerkaftrek

Heeft een ondernemer minstens 1.225 uren besteed aan werkzaamheden voor zijn onderneming in de zin van de inkomstenbelasting? Let er dan op dat de omvang van de belastbare winst uit die onderneming kan worden verlaagd door gebruik te maken van de aftrek speur- en ontwikkelingswerk (S&O-aftrek). Om in aanmerking te komen moet in 2013 minstens 500 uren worden besteedt aan werk dat bij een S&O-verklaring door Agentschap NL is aangemerkt als speur- en ontwikkelingswerk.

11. Let op dat een werkgever zijn loonkosten kan verlagen

Heeft een ondernemer personeel in dienst, met andere woorden is hij werkgever? Let er dan op dat werkgevers de loonkosten voor werknemers kunnen verlagen door gebruik te maken van de afdrachtvermindering loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA). Bij het betalen van het loon aan de werknemer worden loonbelasting en premie volksverzekeringen ingehouden. Het ingehouden bedrag hoeft vervolgens niet volledig te worden afgedragen als recht bestaat op een afdrachtvermindering. Op deze manier worden de kosten van arbeid lager.

12. Gebruik de afdrachtvermindering onderwijs

Heeft een werkgever werknemers in dienst die een (beroeps)opleiding volgen? Dan heeft de werkgever als inhoudingsplichtige in bepaalde gevallen recht op de afdrachtvermindering onderwijs. Er zijn zes categorieën werknemers en twee categorieën leerlingen die hiervoor in aanmerking kunnen komen. Voor elke afdrachtvermindering gelden specifieke voorwaarden.

13. Gebruik de afdrachtvermindering zeevaart

Heeft een werkgever werknemers in dienst die kwalificeren als zeevarenden? Werkgevers kunnen de loonkosten voor deze werknemers in bepaalde gevallen verlagen door een beroep te doen op de afdrachtvermindering zeevaart die is bedoeld om de Nederlandse koopvaardij te ondersteunen. Het moet gaan om personen die werkzaam zijn als kapitein, scheepsofficier of scheepsgezel op een nader omschreven zeeschip.

14. Gebruik de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk

Heeft een werkgever werknemers in dienst die direct zijn betrokken bij speur- en ontwikkelingswerk (S&O)? Werkgevers kunnen de loonkosten voor die werknemers waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven, in bepaalde gevallen verlagen door een beroep te doen op de S&O-afdrachtvermindering.

15. Pas vennootschapsbelastingtarief van 5 procent toe op innovatiewinst

Heeft een ondernemer winst behaald met zelfontwikkelde immateriële activa waarvoor een octrooi is verleend of die voortkomen uit S&O-werk waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven, en valt deze onder de vennootschapsbelasting? Dan kan mogelijk gebruik worden gemaakt van de innovatiebox. De winsten die worden behaald met innovatie, worden effectief belast tegen een tarief van 5 procent. Dit is fors lager dan het reguliere vennootschapsbelastingtarief van 20 of 25 procent.

16. Maak afspraken met de belastingdienst

Wil de ondernemer vooraf zekerheid of op de winst van zijn bedrijf de innovatiebox van toepassing is? Door in gesprek te gaan met de Belastingdienst kan met de fiscus worden afgestemd welk deel van de winst toerekenbaar is aan de innovatiebox. Deze afspraken worden vastgelegd in een zogenoemde vaststellingsovereenkomst.

17. Gebruik de forfaitaire regeling voor het mkb

Wil een mkb-ondernemer gebruikmaken van de innovatiebox? Sinds 2013 is speciaal voor het midden- en kleinbedrijf voor de toepassing van deze box een forfaitaire regeling ingevoerd. Voor het vaststellen van het deel van de winst die is behaald met de zelfontwikkelde immateriële activa of uit het S&O-werk, kan in bepaalde gevallen gebruik worden gemaakt van die forfaitaire regeling. Dan wordt 25 procent van de winst belast in de innovatiebox. Wel geldt een maximum van 25.000 euro. Is in werkelijkheid méér winst toerekenbaar aan de innovatiebox, dan ligt het niet voor de hand om te kiezen voor deze forfaitaire regeling.

18. Vraag 50 procent energiebelasting terug

Heeft een instelling van religieuze aard, charitatieve, culture of wetenschappelijke instelling, een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een instelling die een sociaal belang behartigt (SBBI) energiebelasting betaald voor aardgas en elektriciteit? Onder voorwaarden kan aanspraak bestaan op een teruggaaf van een deel van deze energiebelasting. De teruggaaf is 50 procent van de door het energiebedrijf daadwerkelijk in rekening gebrachte energiebelasting, dus na aftrek van de heffingskorting.

19. Onderzoek of aanspraak bestaat op subsidie of krediet

Start een ondernemer een project of worden andere ondernemingsactiviteiten opgestart of uitgebreid? Dan kan het interessant zijn om te onderzoeken of voor die activiteiten of dat project een subsidie- of kredietregeling bestaat waarop aanspraak kan worden gemaakt. De Europese Unie, de rijksoverheid en diverse lokale overheden verstrekken voor een reeks van ondernemingsactiviteiten subsidies of kredieten.

20. Meld de investering tijdig aan

Wil een ondernemer die dit jaar investeert in bedrijfsmiddelen toegang krijgen tot een investeringsfaciliteit? Voor het recht op investeringsfaciliteiten is het van belang dat eventuele meldingstermijnen in acht worden genomen. Zo is het noodzakelijk dat een beroep op EIA, MIA en/of Vamil wordt gedaan in beginsel binnen drie maanden na het aangaan van de verplichting of na afloop van het kalenderkwartaal waarin de voortbrengingskosten zijn gemaakt. De aanvraag van de RDA-beschikking moet gelijktijdig met de S&O-aanvraag worden ingediend bij Agentschap NL. Voor een teruggaaf van energiebelasting moet een verzoek worden gedaan na afloop van een kalendermaand, maar uiterlijk binnen 13 maanden na het einde van het kalenderjaar.