KLOKKENLUIDERSREGELING

INLEIDING

Ingevolge artikel 32 van de Verordening Accountantsorganisaties (VAO) dient een accountantsorganisatie te beschikken over een klokkenluidersregeling.

Artikel 32 van de Verordening Accountantsorganisaties luidt:

 • De accountantsorganisatie heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountants-organisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door de accountantsorganisatie.
 • De in het eerste lid bedoelde regeling wordt in elk geval op de website van de accountantsorganisatie geplaatst. In geval een accountantsorganisatie niet over een website beschikt, verspreidt zij deze regeling op een andere wijze binnen de accountants-organisatie en stuurt zij deze regeling desgevraagd toe aan personen buiten de accountantsorganisatie.

DEFINITIE

Melder: degene die, al dan niet in dienst van Schuurman & de Leeuw Accountants, werkzaamheden verricht voor Schuurman & de Leeuw Accountants en een misstand onder deze regeling meldt;

Vertrouwenspersoon: de persoon die door de directie is aangesteld in het kader van deze klokkenluidersregeling; Directie Schuurman & de Leeuw Accountants: de heer T. van Veenendaal RA en de heer E. de Leeuw AA;

Een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot Schuurman & de Leeuw Accountants en of haar medewerkers, in verband met:

a. een (dreigend) strafbaar feit;
b. een (dreigende) schending van wet- of regelgeving;
c. een (dreiging) van bewust onjuist informeren;
d. een (dreigende) schending van binnen Schuurman & de Leeuw Accountants geldende (gedrags-)regels of
e. (een dreiging van) het vernietigen of manipuleren van informatie over voornoemde feiten.

PROCEDURES

 • Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan de vertrouwenspersoon;
 • De melding aan de vertrouwenspersoon vindt uitsluitend elektronisch plaats via klokkenluider@sedl.nl. Externe derden kunnen eveneens een melding verrichten via dit e-mailadres;
 • De vertrouwenspersoon bevestigt de melding binnen 1 week aan de melder. De vertrouwenspersoon informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn diens melding in behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk vier weken na ontvangst van de melding;
 • Indien sprake is van een situatie genoemd onder a. en e., informeert de vertrouwens-persoon onmiddellijk de directie van Schuurman & de Leeuw Accountants. De vertrouwenspersoon informeert hierover tevens de melder;
 • Indien sprake is van een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving zal de vertrouwenspersoon de zijns inziens noodzakelijke acties ondernemen;
 • Bij het informeren van de directie van Schuurman & de Leeuw Accountants als bedoeld in punt 4 maakt de vertrouwenspersoon de bron niet bekend;
 • De vertrouwenspersoon informeert de melder uiterlijk na vier weken over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die zijn genomen. Indien deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de vertrouwens-persoon de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van diens melding;
 • Meldingen die betrekking hebben op een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving worden in elke gevallen door de vertrouwenspersoon afgehandeld met inachtneming van de vertrouwelijkheid.

VERTROUWELIJKHEID

 • De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschiedt onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de vertrouwenspersoon ontheft van zijn geheimhoudingsplicht;
 • De leiding van de maatschap garandeert aan medewerkers dat meldingen die zij aan de vertrouwenspersoon doorgeven op grond van deze klokkenluidersregeling, op geen enkele wijze van negatieve invloed zullen zijn op zijn / haar functioneren binnen Schuurman & de Leeuw Accountants, dan wel van negatieve invloed zullen zijn op zijn / haar carrière.
SCHUURMAN EN DE LEEUW
Nieuwe Kanaal 9-D
6709 PA Wageningen
Telefoon: 0317-413281
info@sedl.nl

91% van onze klanten

Zou ons aanbevelen bij anderen!

Benieuwd naar wat S+DL voor u kan betekenen?

Neem contact op!